เกียรติบัตร

ปีการศึกษา 2564

อบรมการเสริมความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา

อบรมออนไลน์ พัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนออนไลน์ (สพม.4)