เกียรติบัตร

ปีการศึกษา 2563

วิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

การเขียนโปรแกรมภาษา Python

(Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Python)

4 กันยายน 2563 (ออนไลน์)

ตัวอย่างโปรแกรม เครื่องคิดเลข

import tkinter as tk

def press(n):

global data

global datatext

data=data+n

datatext.set(data)

def clear(n):

global data

global datatext

data=''

datatext.set(data)

def equal():

try:

global data

global datatext

result=str(eval(data))

data=result

except:

result=' โปรแกรมเกิดข้อผิดพลาด!! '

data=result

datatext.set(result)


m=tk.Tk()

m.title("โปรแกรมเครื่องคิดเลข")


hello='โปรแกรม เครื่องคิดเลข!!'

label1Text = tk.StringVar()

label1Text.set(hello)

label1 = tk.Label(m,borderwidth=2,height=1,relief='ridge',textvariable=label1Text,width=40)

label1.grid(row=0,columnspan=4)


data=''

datatext=tk.StringVar()

datatext.set(data)

label2 = tk.Label(m,borderwidth=2,height=3,relief='ridge',textvariable=datatext,width=50)

label2.grid(row=1,columnspan=4)


but_width=10

but2_width=8


button1=tk.Button(m,text='[ 1 ]',width=but_width,command=lambda: press('1'))

button1.grid(row=2,column=0)

button2=tk.Button(m,text='[ 2 ]',width=but_width,command=lambda: press('2'))

button2.grid(row=2,column=1)

button3=tk.Button(m,text='[ 3 ]',width=but_width,command=lambda: press('3'))

button3.grid(row=2,column=2)


button4=tk.Button(m,text='[ 4 ]',width=but_width,command=lambda: press('4'))

button4.grid(row=3,column=0)

button5=tk.Button(m,text='[ 5 ]',width=but_width,command=lambda: press('5'))

button5.grid(row=3,column=1)

button6=tk.Button(m,text='[ 6 ]',width=but_width,command=lambda: press('6'))

button6.grid(row=3,column=2)


button7=tk.Button(m,text='[ 7 ]',width=but_width,command=lambda: press('7'))

button7.grid(row=4,column=0)

button8=tk.Button(m,text='[ 8 ]',width=but_width,command=lambda: press('8'))

button8.grid(row=4,column=1)

button9=tk.Button(m,text='[ 9 ]',width=but_width,command=lambda: press('9'))

button9.grid(row=4,column=2)


button7=tk.Button(m,text='CLEAR',width=but_width,command=lambda: clear('c'))

button7.grid(row=5,column=0)

button8=tk.Button(m,text='[ 0 ]',width=but_width,command=lambda: press('0'))

button8.grid(row=5,column=1)

buttonEq=tk.Button(m,text='[ = ]',width=but_width,command=lambda: equal())

buttonEq.grid(row=5,column=2)


button_o1=tk.Button(m,text='+',width=but2_width,command=lambda: press('+'))

button_o1.grid(row=2,column=3)

button_o2=tk.Button(m,text='-',width=but2_width,command=lambda: press('-'))

button_o2.grid(row=3,column=3)

button_o3=tk.Button(m,text='X',width=but2_width,command=lambda: press('*'))

button_o3.grid(row=4,column=3)

button_o4=tk.Button(m,text='÷',width=but2_width,command=lambda: press('/'))

button_o4.grid(row=5,column=3)button=tk.Button(m,text='ปิดโปรแกรม',width=40,command=lambda: m.destroy())

button.grid(row=6,columnspan=4)


myprogramtext=tk.StringVar()

myprogramtext.set('จัดทำโดยครูพีระพงษ์ ปรีดาชม')

myprogram=tk.Label(m,borderwidth=5,height=5,relief='ridge',textvariable=myprogramtext,width=40)

myprogram.grid(row=7,columnspan=4)


m.mainloop()


เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดการเรียนรู้ตามแนววิทยาการคำนวณ"

22-23 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

ผลการประเมินการนิเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

มีผลการประเมินการนิเทศการสอนสูงเป็นอันดับ 5 (ในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

GEG Thailand Live Event

23-25 พฤษภาคม 2563

เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ (Zoom)

"แนวทางการจัดการเรียนการสอน สำหรับผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ 21 ผ่านระบบออนไลน์

อบรมการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ในช่วง (Covid-19)

อบรมโครงการโรงเรียนปลอคภัยในประเทศไทย

Coding for Teacher (ม.ต้น)

Coding for Teacher (ม.ปลาย)

แม่น้ำแห่งความจริง

อย่าหลงเชื่อคำหลอกหลวง

Interland

ครบทุกหลักสูตร

หอคอยแห่งขุมทรัพย์

เก็บความลับของคุณให้ปลอดภัย

หุบเขาแห่งความใส่ใจ

แชร์อย่างรอบคอบ

อาณาจักรแห่งความเมตตา

รายงานพฤติกรรม

ตัวอย่างหลักสูตร